با زفایر از طراحی لذت ببرید

صاعقه گیر

لوله های آب پاش خنک کننده

فوم چمبر

شعله گیر

دریچه­ تخلیه اضطراری

دریچه انفجار

پنل انفجاری

راپچردیسک ریورس

راپچردیسک فوروارد

راپچردیسک فلت

راپچردیسک های خاص

سنسور

Free vent

Rim Vent

Thief Hatches

فهرست