لوله های آب پاش خنک کننده

Cooling Ring

لوله های آب پاش خنک کننده ، در صورت افزایش دما در اثر حرارت شعله، برای اینکه دیواره ­ی مخزن بتواند استحکام خود را حفظ کند، نیاز است تا با استفاده از پاشش آب دیواره­ های آن خنک شوند. بنابراین با استفاده از لوله ­های حلقه ­ای اطراف مخزن آب به طور مناسب دیواره ­ها را خنک نگه می ­دارد.

بر اساس استاندارد NFPA15 نخستین رینگ باید با فاصله­ ی حدود یک متر از سقف مخزن نصب شود. دومین رینگ خنک کننده نیز باید با فاصله ­ی حدود 3.7m از نخستین رینگ نصب شود )مشابه استاندارد (API2030. بر اساس ارتفاع مخزن تعداد رینگ ها محاسبه می­ شود. در صورتی که ارتفاع مخزن از 20 متر بیشتر نشود حداکثر تعداد 3 رینگ کافی می ­باشد. نیمه­ ی بالایی مخزن با استفاده از آب خنک می­ شود و نیمه­ ی پایینی آن با استفاده از عبور جریان آب خنک می­ شود. برای مثال اگر ارتفاع مخزن 14 متر باشد نخستین رینگ در ارتفاع 13 متری نصب می ­شود و دومین رینگ در ارتفاع 9.3 متری نصب می ­شود. در این حالت در صورت طراحی مناسب قسمت های پایینی نیز خنک خواهد شد.

cooling ring
فهرست