Flame Arrester
شعله گیر

اصطلاحات متداول شعله گیر

Common Terms

مجموعه ایراپ برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با اصطلاحات اختصاصی در زمینه تجهیزات ایمنی اقدام به گردآوری این اصطلاحات و معانی آنها نموده است. برای اطلاعات بیشتر بر روی موارد زیر کلیک نمایید.

فهرست