نمایش

Video

ایمنی مخازن ذخیره از آتش سوزی

بازتاب توانمندی های اولین تولید کننده راپچر دیسک در ایران (ایراپ) در خبر شبکه یک صدا و سیما

نمایشی از تست راپچر دیسک

معرفی راپچر دیسک در برنامه بر بنیان دانش _ ایران راپچر (ایراپ)

بخشی از مصاحبه مدیرعامل شرکت آتیه پردازان شریف در برنامه پایش (شبکه اول سیما) مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ در مورد ساخت تجهیز راپچر دیسک در کشور

فهرست