تست تجهیزات ایمنی

تست تجهیزات ایمنی

Safety Equipment Testing

تست راپچر دیسک 24اینچ ساخت ایراپ در سایت پالایشگاه ششم پارس جنوبی

تست تجهیزات ایمنی مخازن (تست فوم چمبر)

فیلم تست فوم چمبر و راپچر دیسک فوم چمبر همزمان

ایران راپچر (ایراپ) – تنها تولید کننده راپچر دیسک

فهرست