حوادث

Accidents

مهار کردن آتش سوزی مخازن ذخیره

فیلم آتش سوزی مخازن پتروشیمی بوعلی ماهشهر

انفجار مخزن ذخیره به دلیل عدم وجود دریچه تخلیه اضطراری

فهرست