شعله گیر

Flame Arrester

شعله گیر ، فِلیم اَرستور یا شعله بند، از این محصولات برای محافظت در برابر انفجار استفاده می ­شود. این تجهیز ایمنی از عبور شعله و انفجار در ماشین­ ها، تجهیزات و کارخانه هایی که در آنها گاز یا بخارات مایعات قابل اشتعال عبور می ­کند جلوگیری می­ کند. با استفاده از شعله بند سیال عبور داده می­ شود اما از عبور شعله جلوگیری می ­شود.

فلیم ارستورها از سیستم در برابر احتراق­ های با سرعت بالاتر از صوت و کمتر از صوت و همچنین حالت های پایدار شده محافظت می­ کنند.

سوخت هایی که زیر سرعت صوت حرکت می ­کنند deflagration نام دارند و اگر سرعت انتشار آنها بالاتر از سرعت صوت باشد detonation نامگذاری می­ شوند. تجهیزاتی که برای انفجارهای بالاتر از سرعت صوت ساخته می­ شوند برای کمتر از سرعت صوت نیز کاربرد دارند.

تجهیزات طراحی شده­ ی استاندارد تا دمای کاری +60°C و تا فشار 1.1 bar به کار گرفته می­ شوند. در صورت درخواست این تجهیز برای فشارها و دماهای بالاتر ساخته می­ شود.

فهرست