مقالات فارسی

Persian Article

بازرسی راپچر دیسک ها در پتروشیمی بندر امام

چکیده

ایمنی را مصونیت در برابر آسیب های ناشی از حـوادث معنـا کـرده و رعایت اصول ایمنی در صنعت نفـت، گـاز و پتروشـیمی را بـه دلیـل وجود مواد و شرایط خطرناک، دارای اهمیت ویژه ای دانسته اند. بـرای این منظور، تجهیزاتی نیز برای حفظ ایمنی پرسنل ساخته شـده کـه یکی از آنها راپچر دیسک است که معمـولا در مخـازن و یـا سـرویس های پرفشار استفاده می شود و وظیفه ی آن آزاد سازی فشار اضافی با پاره شدن دیسک مربوطه ,قبل از اعمال آسـیب بـه ولوهـا و سـایر تجهیزات است.

فهرست