شیر تنفسی

Breather Valve

شیر تنفسی به گونه­ ای طراحی شده ­اند که از مخزن در برابر فشار بیش از اندازه و وکیوم محافظت می­ کنند. آنها با نام شیرهای فشار/خلأ نیز شناخته می­ شوند. شیرهای تنفسی می­ توانند بخارات سمی را در مخزن نگهداری کنند، بنابراین از آلودگی محیطی جلوگیری می­ کنند و همچنین باعث کاهش احتمال آتش سوزی می شوند. حفظ بخار همچنین از هدر رفت تولید در اثر بخار شدن جلوگیری می کند.

استفاده از قرارگاه ­های فلوئوروپلیمری در شیرهای تنفسی باعث کاهش چسبندگی ناشی از بخارات رزین و رطوبت های محیطی می­ شود. شیرهای تنفسی بر اساس نیروی وزنی کار می­ کنند و درصورت نیاز به فشار بالاتر در مخزن، برای مثال در مخازن محافظت شده با سیستم گاز محافظ از نیروی فنر برای افزایش فشار باز شدن شیر استفاده می شود.

فهرست