شیرهای جریان اضافی EFV

Excess Flow Valve

شیرهای جریان اضافی (Excess Flow Valve )

شیرهای جریان اضافی EFV (Excess Flow Valve ) زمانی استفاده می­ شوند که بعد از راپچردیسک یک شیر تخلیه فشار (Relief Valve) قرار گرفته باشد یا بعد از راپچردیسک از یک راپچردیسک دیگر به صورت سری استفاده شده باشد. شیر جریان اضافی، فشار محفظه ­ی بین این قطعات را در اندازه­ی تعیین شده ثابت نگه می­ دارد. از آنجایی که راپچردیسک بر اساس فشار تفاضلی کار می­ کند، وجود EFV ضروری می­ باشد، زیرا در اثر فشار انباشته شده راپچردیسک در فشار مورد نظر عمل نخواهد کرد. این شیرها در حالت عادی باز هستند اما بعد از بازشدن راپچردیسک و ورود جریان زیاد به محفظه سریعا بسته می شوند تا فشار از شیر تخلیه خارج شود.

EFV

در جدول زیر سایزها و جنس های رایج آورده شده است.

Description
Sizes (Nominal Bore)
  • M
  • F
Material / Option
12' , 10' , 8' ,6',5',4',3',2'
  • Standard dimensions (BSP or NPT)
  • ”1/4 ”3/8 ”1/2
  • ”1/8 ”1/4 ”3/8

فهرست