راپچردیسک خاص

Special Rupture Disc
راپچردیسک Extruder

راپچر دیسک های Extruder

راپچردیسک جوشی welded assembly

مدل welded assembly

راپچردیسک های جوشی

راپچردیسک صنایع غذایی و بهداشتی

راپچردیسک های صنایع غذایی و بهداشتی

راپچردیسک دو جهته Bi-directional

راپچردیسک های دو جهته Bi-directional

فهرست