راپچردیسک خاص

Special Rupture Disc

راپچر دیسک های Extruder

مدل welded assembly

راپچردیسک های جوشی

راپچردیسک های صنایع غذایی و بهداشتی

راپچردیسک های دو جهته Bi-directional

فهرست